PERFIL DE CONTRACTANT

 

El perfil de contractant de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, segons el que s'ha aprovat pel Patronat de la Fundació en sessió celebrada el 19 de desembre de 2011 i amb entrada en vigor l'1 de gener de 2012, s'integra en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, que es troba operativa i accessible en l'adreça d'Internet:

 

 

 

Instruccions de Contractació

 

Accés Perfil de Contractant

 

Anexxos:

- ANNEX DEUC.

- ANNEX I - ACCEPTACIÓ CONDICIONS EXPEDIENT.

- ANNEX II - PROPOSICIÓ ECONÒMICA

- ANNEX III - DADES LICITADORES

- ANNEX IV - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÉS EN PROHIBICIONS

- ANNEX V - DECLARACIÓ RESPONSABLE REGISTRE D'EMPRESA

- ANNEX VI - CLÀUSULA CONFIDENCIALITAT

- ANNEX VII - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT PER A CONTRACTAR