Normativa interna                                                                                                   

 

Normativa interna de Fisabio en referència al pagament de viatges i dietes a personal.