Skip to Content
     
Intranet RRHH

Unitat de Projectes Nacionals i Autonòmics
     
   
 

Facilita, impulsa i assessora als investigadors de FISABIO sobre la manera més eficient de dur a terme un projecte d'investigació de qualitat contrastada

 
  + INFO  

Unitat d'Innovació
     
   
 

Gestió i valoració de la innovació i del coneixement, establint mecanismes de transferència dels resultats de l'activitat al sector productiu

 
  + INFO  

Unidad de Calidad
     
   
 

Mejora de la gestión de la Fundación tanto desde el punto de vista de la agilidad como de la garantía de calidad en todos sus procesos.

 
  + INFO  

Unidad de RRHH-Jurídico-Formación
     
   
 

Cumplimiento de la legalidad de la Fundación, gestionando el ámbito laboral de su personal, desde los procesos de selección y contratación, pasando por la vigilancia en materia del PRL y promocionando la formación. Gestiona la contratación pública y ejerce labores de Secretaría Técnica para la Fundación.

 
  + INFO  

Unitat de Projectes Internacionals
     
   
 

Foment de la participació dels investigadors en projectes de major envergadura i de caràcter internacional per a augmentar la qualitat i taxa d'èxit dels projectes presentats.

 
  + INFO  

Unitat de Gestió Clínica
     
   
 

Foment de la realització d'estudis clínics promoguts per empreses externes i suport als investigadors per a posar en marxa un assaig clínic o estudi post-autorització

 
  + INFO  

Unidad de Económico y Desarrollo de Negocio
     
   
 

Gestionar de manera eficiente los fondos de la entidad y garantiza el correcto funcionamiento económico

 
  + INFO